Politka BOZP a Environmentu

1. Kontext organizace

Společnost Hyundai Transys Czech, s.r.o. si plně uvědomuje, že její činnost má dopad na stav životního prostředí, zdraví zaměstnanců i obyvatel, fauny a flóry. Snahou společnosti je chovat se tak, aby i při respektování principu udržitelného rozvoje negativní dopady trvale minimalizovala a kontinuálně zajišťovala vzájemný soulad mezi požadavky ekonomickými, sociálně-kulturními a environmentálně-bezpečnostními.

Politika společnosti v oblasti ochrany životního prostředí a ochrany zdraví je založena na principech osobní, kolektivní i firemní odpovědnosti a to jak v kontextu s interními podmínkami, tak i při působení externích vlivů a spolupráci se zainteresovanými stranami.

2. Rámec pro stanovování cílů

2.1 Priority ochrany životního prostředí

 

 • Ochrana ovzduší, vod a půdy
 • Ochrana klimatu a biodiverzity
 • Účelné a šetrné využívání přírodních zdrojů
 • Snižování produkce odpadů a zvyšování podílu recyklace
 • Dodržování příslušných právních a jiných požadavků

 

2.2 Priority ochrany zdraví

 • Zajištění bezpečných a zdravých pracovních podmínek
 • Odstraňování nebezpečí a snižováni rizik pracovních úrazů a prevence před nimi
 • Snižování rizik nemocí z povolání
 • Aktivní součinnost se zainteresovanými stranami v oblasti prevence a ochrany před šířením globálních epidemií
 • Projednávání záležitostí BOZP se zástupci zaměstnanců a jejich spoluúčast
 • Ergonomie a zlepšování pracovního prostředí
 • Duševní hygiena zaměstnanců
 • Optimální integrace synergií v oblastech environmentu a BOZP

3. Závazek pro ocharnu životního prostředí

Společnost Hyundai Transys Czech, s.r.o. se zavazuje trvale udržovat a zlepšovat systém ochrany životního prostředí podle normy ČSN EN ISO 14001:2016 a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví podle normy ČSN EN ISO 45001:2018.

3.1 V oblasti ochrany životního prostředí

 • Důsledným dodržováním správných a bezpečných pracovních postupů
 • Prevencí závažné havárie, svědomitým a bezpečným nakládáním s chemickými látkami
 • Snižováním znečištění omezováním spotřeby těkavých látek a emisí z chemických procesů a tepelných zdrojů
 • Efektivním hospodařením s odpady, snižováním jejich produkce, tříděním, surovinovým využitím a recyklací
 • Používáním pracovních procesů šetrných k životnímu prostředí a podporujících biodiverzitu

 

3.2 V oblasti ochrany zdraví

 • Neustálým vyhledáváním a hodnocením rizik a přijímáním opatření pro jejich snižování
 • Neustálou kontrolou dodržování BOZP všemi vedoucími zaměstnanci na všech stupních řízení
 • Účinnou prevencí snižovat počet pracovních úrazů a nemocí z povolání
 • Zlepšováním pracovního prostředí a používáním kvalitních a účinných ochranných prostředků, technických zařízení a efektivní organizace práce

4. Plnění závazných povinností

Zajišťuje Hyundai Transys Czech, s.r.o.

 

 • Identifikací, aktualizací a kontrolou dodržování závazných právních a jiných požadavků a interních předpisů
 • Stanovováním kompetencí, udělováním pravomocí a odpovědností zaměstnancům
 • Kontinuálním zvyšováním kompetencí zaměstnanců školeními a výcvikem
 • Pravidelným monitoringem výkonnosti procesů
 • Analýzou stavu a úrovně EMS a BOZP a stanovováním opatření k nápravě a hodnocením příležitostí a hrozeb
 • Neustálým zlepšováním integrovaného systému EMS a BOZP a zvyšováním jeho výkonnosti

5. Prohlášení a závazek vedení

Vedení Hyundai Transys Czech, s.r.o. se plně ztotožňuje se zásadami environmentální a bezpečnostní politiky a zavazuje se, že bude trvale vytvářet podmínky a zajišťovat potřebné zdroje pro její trvalé naplňování a neustále tento proces zlepšovat.

 

 

 

 

 

V Nošovicích 14. 1. 2022                                   Vedení Hyundai Transys Czech, s.r.o.